Isikuandmete töötlemise tingimused

Isikuandmete töötlemise tingimused

Klientide parimaks teenindamiseks kogub ja säilitab Võõp OÜ klientide andmeid alljärgnevate põhimõtete järgi:

  • Võõp OÜ järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise põhimõtteid.
  •  Võõp OÜ võib töödelda (sealhulgas koguda, salvestada ja edastada) järgmisi klientide andmeid: nimi, e-posti aadress ja kontakttelefoninumber . Firmade puhul lisanduvad veel firma aadress, KM- kohuslase registreerimisnumber ja ettevõtte registreerimisnumber.
  • Isikuandmete kogumisel lähtub Võõp OÜ seadusest ning andmeid kogutakse ulatuses, mis on vajalikud sõlmitud lepingute täitmiseks ning klientide parimaks teenindamiseks.
  •  Võõp OÜ rakendab infotehnoloogilisi ja muid vajalikke turvameetmeid isikuandmete kaitstuse tagamiseks ning isikuandmete töötlemise jälgimiseks. Võõp OÜ töötajad on teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest.
  • Võõp OÜ ei edasta klienti puudutavaid isikuandmeid ühelegi kolmandale isikule, välja arvatud kui selline kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on andnud loa isik, kelle andmed need on.
  • Võõp OÜ võib saata oma klientidele uute pakkumiste ja kampaaniate kohta käivat infot. Kliendil on igal ajal õigus keelduda reklaamipakkumisest, teavitades sellest Võõp OÜ ́d.
  • Võõp OÜ säilitab isikuandmeid oma andmebaasis ning kliendil on õigus saada infot Skandi Sisustus OÜ ́lt tema kohta käivate isikuandmete kohta, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, infot sooritatud toimingute kohta, e-poe konto kustutamist ning paluda isikuandmete töötlemist.
  • Võõp OÜ salvestab e-posti teel antud klientide korraldusi ning vajadusel kasutab neid salvestisi kliendi korralduste ja toimingute tõestamiseks.
  • Küsimuste korral andmete töötlemise ja e-poe kasutajakonto osas, helistage palun Võõp OÜ telefonil 58 15 6673 või saatke e-mail aadressile maren@maakivist.ee.